Voorwaarden voor Deelname  
TENA–Terugbetalingsactie

Voorwaarden voor Deelname   TENA–Terugbetalingsactie 

Organisator van deze actie is Essity Belgium N.V., met als maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0405.681.516 (hierna “Essity België” of de “Organisator”). Om te kunnen deelnemen aan de actie "TENA Gratis Testen" (hierna de “TENA-Terugbetalingsactie” of de “Actie”) gelden volgende voorwaarden (hierna "Voorwaarden voor deelname"). 

Opmerking 

Omwille van de vlotte leesbaarheid wordt in de Voorwaarden voor Deelname aan de Actie uitsluitend de mannelijke vorm "deelnemer" gebruikt. Uiteraard worden daaronder ook vrouwelijke deelneemsters verstaan. 
 
De Voorwaarden voor Deelname gelden voor alle deelnemers aan de Actie. Essity België NV behoudt zich het recht voor om de Actie vroegtijdig te beëindigen, bijvoorbeeld wanneer het maximale aantal deelnemers aan de Actie is bereikt of het toegewezen budget van de Organisator voor de Actie is uitgeput. 

Verantwoordelijke voor de uitvoering van de Actie is CH Couponing House GmbH, Otto-von-Guericke-Ring 7, 65205 Wiesbaden, Duitsland.  

Het aankoopbedrag wordt terugbetaald door Secupay AG, Goethestrasse 6, 01896 Pulsnitz, Duitsland. 

Contractuele verhoudingen en vorderingen van deelnemers gelden uitsluitend met en ten opzichte van de Organisator. 

1. Wie komt in aanmerking voor deelname aan de Actie?

Personen vanaf 18 jaar met woonplaats in België die tijdens de Actieperiode in België een TENA-Actieproduct (zie lijst hieronder) hebben gekocht, die  beschikken over een bankrekening in de Europese Unie, toegankelijk volgens de SEPA-betalingsstandaard, mogen deelnemen aan de Actie.  

Per huishouden mag maar één persoon deelnemen. 

Deelnemen mag enkel in eigen naam. Medewerkers, alle personen die zijn betrokken bij de ontwikkeling of organisatie van de Actie (bv. agentschappen, consultants, leveranciers) en hun familie- en gezinsleden zijn uitgesloten van de Aactie. 

 

2. Actieperiode 

De Actie  loopt van 01.01.2024 tot 31.12.2024, 23.59 uur (hierna "Actieperiode").  

 

3. Deelname aan de Actie

Om aan de Actie deel te nemen moet er tijdens de Actieperiode (d.w.z. uiterlijk op 31.12.2024) een TENA-Aactieproduct worden aangekocht en een foto van het kasticket online worden geüpload op  www.try-tena.com 

Het TENA-Actieproduct moet worden aangekocht bij een Belgische retailer (d.w.z. drogist of supermarkt).  

Lijst met deelnemende retailers: 

Aldi 

Carrefour Hyper 

Carrefour Market 

Carrefour Express 

Delhaize 

AD Delhaize 

Proxy Delhaize 

Spar 

Alvo 

Colruyt 

Intermarché 

Di 

Cora 

Match 

Ook aankopen bij hun respectievelijke online winkels komen in aanmerking voor deelname aan de Actie. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn aankopen in andere winkels die hierboven niet genoemd zijn en andere online winkels (bv. Amazon), apotheken of (online) detailhandels). 

3.1 TENA-actieproducten  

Dit zijn de TENA-Actieproducten: 

TENA lights Sensitive Discreet 

TENA lights Sensitive Normal 

TENA lights Sensitive Long 

TENA Discreet Mini Magic inlegkruisjes 

TENA Discreet Ultra Mini inlegkuisjes 

TENA Discreet Ultra Mini Plus inlegkruisjes 

TENA Discreet Ultra Mini verbanden 

TENA Discreet Ultra Normal verbanden 

TENA Discreet Normal verbanden 

TENA Discreet Extra verbanden+ 

TENA Discreet Extra Plus verbanden+ 

TENA Discreet Protect+ Normal Night verbanden+ 

TENA Discreet Protect+ Maxi verbanden+ 

TENA Discreet Protect+ Maxi Night verbanden+ 

TENA Pants Discreet Medium & Large 

TENA Pants Plus Medium & Large 

TENA Pants Plus Night Medium & Large 

TENA Silhouette Pants Plus Noir Medium & Large 

TENA Silhouette Pants Plus Crème Medium & Large 

TENA Men Protective Shield 

TENA Men Active Fit Level 1 

TENA Men Active Fit Level 2 

TENA Men Active Fit Pants Medium & Large 

 

(elk een “TENA-Actieproduct”) 

De Actie is niet geldig op TENA Washable Wasbaar ondergoed.  
 

3.2 Hoe kan ik deelnemen aan de Actie?  

Op de website www.try-tena.com kan iedere in aanmerking komende persoon (zie Sectie 1. “Wie komt in aanmerking voor deelname?”) deelnemen aan de Actie door het deelnemingsformulier in te vullen (contact- en bankgegevens en e-mailadres) en het kasticket met het TENA-Actieproduct erop vermeld te uploaden.  

Per huishouden (naam, adres, e-mail, IBAN-rekeningnummer) wordt ten hoogste de aankoopprijs van één TENA-Actieproduct terugbetaald.  

Het kasticket moet volledig afgebeeld zijn op de foto. Iedere upload komt overeen met één deelname aan de Actie. Wie kastickets verschillende keren gebruikt, wordt uitgesloten van de Actie. Volgende formaten van de foto van het kasticket worden aanvaard: .jpg, .png, .pdf met een maximale bestandsgrootte van 8 MB. Als het kasticket onvolledig of niet leesbaar is, is de deelname aan de Actie niet geldig. 

Nadat de deelnemer alle vereiste informatie heeft ingegeven en geüpload, verschijnt er een deelnamebevestiging op de actiewebsite.

Iedere persoon met een geldige deelname aan de Actie krijgt binnen de 4-6 weken na controle van hun deelname de aankoopprijs van het TENA-Actieproduct op het opgegeven rekeningnummer terugbetaald. De deelnemer wordt daar niet expliciet van op de hoogte gebracht. 

Deze Actie kan niet worden gecombineerd met andere acties van de fabrikant, zoals kortingsbonnen, geld-terug-garanties en andere cashbackacties.  

Wanneer een kortingsbon of andere cashbackactie wordt gebruikt voor de aankoop van het TENA-Actieproduct, wordt de kortingsbon of het cashbackbedrag van de aankoopprijs van het TENA-Actieproduct afgetrokken en het resterende bedrag terugbetaald. 

 

4. Vroegtijdige beëindiging van de Actie en uitsluiting van deelname 

De Actie "TENA Gratis Testen" is beperkt tot 900 deelnemers per maand. Als deze limiet voor het einde van de Actieperiode wordt bereikt, of het toegewezen budget van de Organisator voor de Actie werd uitgeput, geldt de Actie als beëindigd en kan er niet meer worden deelgenomen. Op de website www.try-tena.com kan de actuele stand van resterende deelnames worden geraadpleegd.  
Indien de opgegeven gegevens foutief of onvolledig zijn en het cashbackbedrag daardoor niet kan worden uitbetaald, is de deelname aan de Actie niet geldig. Essity België N.V. of CH Couponing House GmbH is niet verplicht om de correcte gegevens van de deelnemer of zijn deelname op te zoeken. De nadelen die voortvloeien uit het indienen van foutieve gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer in kwestie. 

Essity België N.V.  heeft het recht om deelnemers van de Actie uit te sluiten wanneer zij onjuiste gegevens ingeven, het deelnameproces of de website manipuleren of dat trachten te doen, wanneer ze zich niet houden aan de voorwaarden voor deelname of op een oneerlijke of frauduleuze of unfaire manier de Actie trachten te beïnvloeden. Mogelijke gevolgen daarvan zijn dat de deelnemer wordt uitgesloten van de Actie, de aankoopprijs van het gekochte TENA-Actieproduct niet terugbetaald krijgt of de terugbetaald aankoopprijs moet terugstorten. 

CH Couponing House GmbH behoudt zich het recht voor tot aan het einde van de Actie het originele kasticket op te vragen en eventueel te controleren.  

Om misbruik en bedrog te voorkomen, gebruikt CH Couponing House GmbH ook geautomatiseerde processen om de in het kader van de deelname aan de Actie geüploade informatie, en dan in het bijzonder kastickets, te controleren. Deze processen hebben betrekking op zowel zichtbare inconsistenties in de gegevens als op eerdere ervaringen van manipulatiepogingen door de deelnemer. Handmatige menselijke controle is ook mogelijk. Bovendien kunnen de resultaten van de geautomatiseerde controleprocessen nogmaals manueel worden gecontroleerd voor er wordt beslist om een deelnemer van de Actie uit te sluiten wegens poging tot misbruik/bedrog. 

 

5. Verwerking van persoonsgegevens 

De ingegeven persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de Actie. De gegevens worden voor de uitvoering van de actie door CH Couponing House GmbH verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. Alle gegevens worden uitsluitend voor de uitvoering van de actie en gedurende maximaal 180 dagen na het einde van de deelname aan de Actie opgeslagen en vervolgens gewist voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. 

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen behandeld. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een rechtmatig belang volgens art. 6, lid 1, f) GDPR hebt u volgens art. 21 GDPR het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover daar redenen voor bestaan die verband houden met uw specifieke situatie of indien het bezwaar wordt gemaakt tegen direct marketing. In dat laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt nageleefd. Wenst u gebruik te maken van uw recht op beperking van verwerking, wissing van persoonsgegevens of van bezwaar, dan volstaat een e-mail aan volgend e-mailadres: try-tena-be@couponinghouse.de. Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid die kan worden geraadpleegd op https://www.tena.be/nl/privacy-policy/  

6. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de aansprakelijkheid in overeenstemming met het Wetboek Economisch Recht, is de aansprakelijkheid van de Organisator en CH Couponing House GmbH beperkt tot schade die werd veroorzaakt door haar opzet of grove nalatigheid (of van haar aangestelden of lasthebbers), of door het niet-uitvoeren van een essentiële verbintenis, behalve in gevallen van ovemacht. Bij het niet-nakomen van een contractuele verplichting op een manier die het bereiken van het contractdoel in het gedrang brengt, is de aansprakelijkheid van de Organisator beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het gekochte TENA-Actieproduct 

De Organisator en CH Couponing House GmbH garanderen niet dat de actiewebsite voortdurend beschikbaar en door de deelnemers raadpleegbaar is of dat de actiewebsite geen inhoudelijke of technische fouten bevat. Wanneer de Organisator de aankoopprijs aan de deelnemer heeft terugbetaald, is de Organisator van iedere verplichting bevrijd.  

Behoudens voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen, wijst de Organisator iedere andere aansprakelijkheid af, in het bijzonder voor, maar niet beperkt tot, schade door technische storingen, vertragingen of onderbrekingen met betrekking tot de overdracht van deelnemersgegevens en het verlies of het wissen van gegevens. 

De Organisator garandeert niet dat alle deelnemende actieproducten tot aan het einde van de Actie in de handel verkrijgbaar zullen zijn. 

 

7. Slotbepalingen

Indien individuele bepalingen van deze Voorwaarden voor Deelname ongeldig zouden zijn of niet toepasselijk, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De ongeldige of gebrekkige bepalingen moeten indien nodig worden vervangen door een overeenkomstige wettelijke bepaling. 

Het Belgische recht is van toepassing.  Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Actie of van deze Voorwaarden tot Deelname vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken. 

Alle vragen, opmerkingen of klachten over de actie moeten per e-mail worden verstuurd naar try- try-tena-be@couponinghouse.de.  

Deze Voorwaarden tot Deelname werden voor het laatst bijgewerkt op 14/02/2024